CURSURI

Plan de învățământ – Teatru și Artele Spectacolului

Plan de învățământ – Cinematografie și Media

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi serveşte acestuia la derularea în bune condiţii a programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă în primul an al studiilor de doctorat la activităţile de la 3-4 discipline. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al unui student-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, studentul-doctorand şi consiliul şcolii doctorale. Ele pot fi alese dintre disciplinele oferite de şcoala doctorală din care face parte studentul-doctorand sau de altă şcoală doctorală din Universitatea Babeş-Bolyai, dar toate trebuie să fie oferite în acelaşi semestru al anului universitar. Fiecare disciplină urmată de studentul-doctorand se poate încheia cu un examen, însă prezentarea la examen nu este obligatorie pentru studentul-doctorand. Dacă studentul-doctorand doreşte să fie examinat, solicită în scris directorului şcolii doctorale fixarea, în cadrul sesiunilor de examene stabilite de facultăţi, a datei pentru examen şi numirea unei comisii de examinare. Rezultatul examinării se apreciază cu unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. Rezultatul examinării nu poate condiţiona parcursul studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat şi nici finanţarea studentului-doctorand. Pentru fiecare disciplină frecventată la Universitatea Babeş-Bolyai în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această adeverinţă.

NOTĂ: Participarea la o disciplină, odată asumată prin Planul studiilor de doctorat, devine obligatorie. Astfel, doctoranzii care nu participă la toate activitățile aferente unei discipline alese nu vor putea primi adeverință de participare și se vor afla, la sfârșitul anului I, în situația de a fi exmatriculați.

Cursuri din domeniul Teatru și artele spectacolului

Metode de cercetare în artele spectacolului. Strategii de interpretare
Prof. univ. dr. Laura Pavel
::: fișa disciplinei :::
Cursul şi cursurile practice complementare lui se concentrează asupra câtorva importante metodologii interpretative şi direcţii de cercetare în domeniul teatrului, al artelor performative şi al esteticii în genere, văzute în contextul mai larg al analizei culturale interdisciplinare. Cursul are drept obiectiv să ofere soluţii şi să pună în dezbatere perspective critice şi de construcţie a argumentaţiei unei teze de doctorat în domeniul Teatru şi artele spectacolului, pornind de la câteva importante problematici, fie teoretice, fie de tip practice as research, ridicate de proiectele de cercetare din domeniu. Vor fi dezbătute principalele concepte şi unghiuri de receptare utilizate în câmpul artelor reprezentării şi al practicilor culturale care pot fi legate de sfera fenomenului performance (fie cel preponderent estetic, fie cel cu deschidere antropologică, sociologică, politică).

Teorie şi praxis al receptării în teatru şi film
Prof. univ. dr. Miruna Runcan
::: fișa disciplinei :::
Cursul urmărește principalele direcții actuale în câmpul teoriei receptării, participativității spectatoriale (individuale și de grup) în teatru și film, atât din perspectiva antropologică, cât și din cea semiologico-pragmatică. Cursul de adresează atât doctoranzilor ale căror proiecte de cercetare sunt dedicate practicilor artistice, cât și acelora care au interese de cercetare în câmpul teoriei, istoriei și esteticii de teatru și film.

Structuri instituţionale şi modele manageriale în teatrul românesc
Prof. univ. dr. Miruna Runcan
::: fișa disciplinei :::
Cursul tratează evoluția instituțiilor de spectacol din România, din perspectivă politico-administrativă, sociologică și antropologică, concentrându-se pe secolul XX și contemporaneitatea imedită.  Sunt urmărite atât relația dintre legislație, politică, administrație și mediul teatral, cât și raporturile dintre instituții și evoluția publicurilor beneficiare, atât în ceea ce privește instituțiile subvenționate, cât și în ceea ce privește teatrul comercial, alternativ ori independent. Cursul se adresează doctoranzilor ale căror proiecte de cercetare vizează istoria teatrului românesc, estetica și teoria teatrală, ori managementul cultural românesc în evoluția sa specifică.

Teatrul anatomic. Reprezentări corporale și ideea de Spectacol
Prof. univ. dr. Marian Popescu
::: fișa disciplinei :::
Cursul explorează modele ale reprezentării în Artele spectacolului şi în Societate prin intermediul limbajelor, instrumentalizării şi pacticilor corporalităţii.
Studiul anatomiei umane şi al spectacolului au dezvoltat în timp influenţe majore în existenţa socială. Ele pot explica de ce, pe măsură ce cunoaşterea corpului uman şi a bolilor sale a progresat, corpul devine în modernitate terenul predilect de experimentare, distanţând tot mai mult vizibilul materialităţii sale de cunoaşterea de sine, tot astfel cum societăţile, pe măsură ce tehnicile de comunicare ale procesului democratic devin tot mai vizibile, se înscriu într-un proces evident de alterare/diminuare a spiritului comunitar, a sentimentului apartenenţei la ceva anume. Corpul uman şi societăţile „performează” noile tehnici de reprezentare ale exteriorităţii şi permit tot mai puţin timp pentru concentrarea asupra interiorităţii. În bună măsură, ceea ce facem cu corpul nostru, facem şi cu societăţile noastre.
Cursul examinează seducţia unui model de reprezentare în Artele Spectacolului şi în Societate unde regăsim elementele cheie ale oricărui tip de performance: Autorul textului, Regizorul, Actorul, Scenograful, Dramaturgul şi Publicul.

Cursuri din domeniul Cinematografie și media

Metode de cercetare în studiile de cinema, cultură vizuală și media
Prof. univ. dr. habil. Doru Pop
::: fișa disciplinei :::
Cursul este destinat absolvenţilor de nivel master înscriși la școala doctorală în domeniul cinematografie și media, care doresc să înțeleagă principalele metodologii și metode utilizate în cercetarea științifică, atât din istoria artei, cât și din istoria culturii media și a filmului. Cursul bazat pe activități intensive de scrie, pornind de la premiza că scrierea şi editarea, precum și exersarea gândirii critice sunt fundamentale pentru deprinderile de cercetare. Programa prezintă structura cursului, lecturile obligatorii precum şi sarcinile practice individuale.

Studiile de film: scientometrie şi libertate artistică
Conf. univ. dr. habil. Ioan Pop-Curșeu
::: fișa disciplinei :::
Acest curs îşi propune să analizeze raporturile dintre film ca artă şi film ca expresie a cuceririlor ştiinţifice şi tehnologice, investigând şi consecinţele estetice semnificative ale acestor raporturi. De asemenea, se discută chestiunea tradiţiei instituţionale a studiilor de film şi evoluţia istorică a predării artei cinematografice în academii specializate şi în universităţi. În al treilea rând, se abordează posibilitatea constituirii unui discurs despre film la intersecţia dintre rigoarea scientometrică şi libertatea artistică.

Comentariile sunt închise.