POSTDOCTORAT

Școala Doctorală de Teatru și Film organizează, pentru o durată de minim 12 luni, programe de cercetare postdoctorală avansată în domeniile Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Acestea se adresează candidaților care au obținut titlul de doctor cu cel mult cinci ani înainte de data selecției și se organizează ca programe de studii postuniversitare, după finalizarea ciclului de studii universitare de doctorat, sub egida Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – Institutul STAR-UBB și se desfășoară pe lângă Școala Doctorală de Teatru și Film, sub coordonarea CSUD și a Consiliului Cercetării Științifice.

Cercetătorii postdoctorali își derulează activitatea de cercetare avansată sub coordonarea unui mentor, ales dintre membrii Școlii Doctorale de Teatru și Film, și prin intermediul interacțiunilor cu membrii echipei de cercetare a acestuia. Cercetătorul postdoctoral trebuie să aloce un timp semnificativ programului postdoctoral, să se implice în activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul școlii doctorale și să contribuie la atingerea obiectivelor acestei activități. Mentorul asigură coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral și facilitează însușirea de către acesta a cunoștințelor și instrumentarului unei cercetări științifice avansate, în conformitate cu standardele și practicile valabile pe plan internațional.

Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs, în baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de școala doctorală. Admiterea se organizează în momentul în care există resurse financiare pentru derularea programului. După admitere, semnarea contractului și luarea în evidență de către OMTTC, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada desfășurării programului și beneficiază de afiliere instituțională și de acces la întreaga infrastructură de cercetare a Școlii Doctorale de Teatru și Film.

Pentru înscrierea la admitere, candidații vor depune la Secretariatul Școlii Doctorale, în termenul anunțat, următoarele documente:

  • Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);
  • Cartea de identitate (copie xerox);
  • Diploma de licență (copie xerox);
  • Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  • Diplomă de doctor (copie xerox si în original pentru conformare cu originalul);
  • Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații;
  • Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 2).

REGULAMENTE:

 

 

Comentariile sunt închise.